Pembicara PB:

“Ah, raja ni parboruon , ndang masuk diakal nami holan nasa I di tonahon suhut muna. Jadi nuaeng pe, ndada porlu masitaoaran ditingki na “Marhusip” . Paboa hamu ma torang sadia ditonahon suhut muna”.

(artinya: Ah, rajani parboruon, tidak masuk akal kami Cuma hanya sekian yang dipesan suhut kalian, jadi sekarang tidak perlu kita saling tawar menawar sewaktu Marhusip. Beritahu secara jelas berapa sebenarnya yang dipesan suhuit kalian)

 

Pembicara PL:

“Ba molo songon I do, rajanami, an a uli, ba pinaboa ma tutu. Tona ni suhut nami ,upa suhut Rp.100.000. Jala manurut tusi ma tu angka pangalabungi, jadi songon I ma da, raja nami, naboi tuhuhon nami, botima.

(Kalau begitu  raja nami, baiklah kami beritahulah kepada kalian yang sebenarnya berapa yang dipesankan suhut kami, upa suhut Rp. 100.000. termasuk untuk para pangalabungi, begitulah raja nami, yang dapat kami tanggung. Botima.)

 

Jawaban PB:

„Mauliate ma di hatamuna i, raja ni parboruon. Jadi songon on ma dohonon nami taringot tusi: Hujalo hami ma songon na pinaboa muna i, molo olat ni i nama na boi sombahonon muna tu hami, alai ingkon hamu ma mananggung pesta ro sude na mardomu tusi. Ianggo so songoni do, tung soboi do haoloan hami hatamuna i. Songon I ma hatanami, botima, ai patar ma paboaon nami tu hamu, sinamot na nilehon muna I do na naeng pangkehon nami tu haporluan ni nanaeng parumaen muna on, songon I ma hata nami, botima.

(artinya: Terima kasi atas jawaban kalian itu raja ni parboruon, jadi beginilah jawaban kami tentang itu: Kami menerima seperti jumlah yang klalian sampaikan, kalau Cuma samapai disitu kesanggupan untuk dipersembahkan kepada kami, tetapi kalianlah yang menanggung pesta serta semua yang berhubungan dengan itu, kalau tidak begitu kami tidak dapat menerima apa yang kalain katakan itu. Begitulah jawaban kami Botima, jelas-jelaslah kami sampaikan kepada kalian, sinamot yang kalian berikan itu yang akan dipergunakan untuk keperluan bakal menantu kalian itu, begitulah jawabna kami ,Botima)

Pembicara PL:

Taringot tusi, rajanami ianggo tona ni suhut nami songon on do;sian hami do panjuhuti, alai ianggo na mambahen pesta I, ba hamu parboru do. Jadi molo tung so boi do songon I, an ang tarlehon hami nuaeng putusan taringot tu na nidok ni rajai. Alai ba paboaon nami ma I tu suhut nami.”

(artinya: Mengenai itu raja nami, pesan suhut kami begini; Dari kami panjuhuti, tetapi yang mengadakan pesta kalian pihak parbopru. Jadi kalaupun tidak an  begitu kami tidak sanggup memutuskan sekarang raja nami, tetapi akan kami sampaikan permintaan itu kepada suhut kami.)

 

Pembicara PB:

“Molo songoni, ba pasahat hamu ma hatanami I tu suhut muna alai paboa hamu, tung gomos do hami di pangidoan nami I, botima”

(artinya: Kalu begitu, kalian sampaikanlah usul kami itu kepada suhut kalian, tetapi harus kalian sampaikan dengan tegas permintaan kami itu, botima.)

 

Jawaban PL:

“an a uli rajanami pasahaton nami ma hatamuna I tu suhut nami, jala tibu do hami ro mamboan alus sian suhut nami botima.”

(artinya: Sangatlah baik itu raja nami, kami akan sampaikan usul kalian itu kepada suhut kami, serta kamia akan segera memberi jawaban dari suhut kami, botima)

 

Sampai disini akhir pembicaraan yang terjadi untuk saat itu, (kesimpulannya masih terjadi tawar menawar siapa yang mengadakan pesta keramaiannya, juru bicara pihak perempuan meminta agara pesta dilaksanakn oleh pihak laki-laki, namun juru bicara pihak laki-laki menolak dan meminta agar pesta dilakukan oleh pihak perempuan, namun keputusan akan dirundingkan dengan orang tua calon laki-laki/suhut yang nanti akan diberi jawabnnya segera ) laki-laki menawarkalau datang untuk kedua kalinya  hanya untuk menyampaikan jawaban dari orang tua calaon mempelai laki-laki.

 

Marhata sinamaot: (membicarakan mas kawin)

Ada falssafah orangtua terdahulu yang perlu diingat sebagai berikut:

 1. Aek godang aek lau;

      Dos ni roha sibaen nasut

 1. Balinta ma pagabe tumandangkon sitadoan;

      Arinta ma gabe  molo masipaoloan.

 1. Amporik marlipik, onggang marbahang;

      Gabe do parboli na otik, laos gabe do nang parboli na godang

 1. Na mandanggurhon tu dolok do molo basa marhulahula.

(maksudnya Apa saja yang dilempar ke gubnung, seperti batu, pasti batu tersebut meluncur/jatuh kearah kita, dan pasti batu lainpun yang tersenggol akan terikut. Jadi sama berlipat ganda diterima keuntungan yang baik, kalau kita menghormati Hulahula.)

Setelah jadawal pembicaraan tentang Mas kawin (sinamot) telah ditetapkan pada waktu Marhusip dan pesan akan kedatangan pihak Pengantin Laki-lakipun disampaikan pada pihak pengantin perempuan. Maka Pihak perempuanpun mempersiapkan penyambutan dan menerima “Suhi ni ampang“, dan memberi tahu pada orang yang berkaitan dengan acara itu untuk hadir yaitu:

1-      Suhut (parboru)

2-      Sijalo bara,

3-      Tulang

4-      Simandokkon,

5-      Pariban. Dan ditambah sebagai saksi yaitu:

6-      Dongan sahuta (1 atau 2 orang)

Inilah yang yang menerima pihak Paranak dalam membicarakan sinamot .Adapun falsafah yang terkandung dalam “Ampang” adalah sebagai berikut:

 

 

Ampang didalam masyarakat Batak adalah suatu penerimaan, dimana ampang ini diperbuat dari rotan , dan rotan ini adalah dahulu digunakan sebagai pengikat rumah yang disatukan (diserupakan) dengan tali ijuk dari pohon aren dimana oleh masyarakat Batak mengumpamakan aren itu (bagot) sebagai kejiwaan wanita. Maka anak laki-laki dan anak perempuan itulah pengikat satu rumah tangga, didalam masyarakat Batak, itulah makanya didalam perkawinan itu selalu disebut:

 1. Nialap ni ampang, >< Suhut itulah empunya anak perempuan
 1. Marsuhat di ampang,>< Sijalo bara, adalah Abang adik dari suhut, inilah yang disebut horong ni na tua-tua
 1. Mangihut di ampang,>< Tulang, adalah saudara laki dari isterinya suhut.
 2. Sihunti ampang, >< Simandokkon, adalah anak laki-laki,dari suhut
 3. Tutup ni ampang, >< Pariban adalah boru atau itonya suhut.

 

Jadi yang hadir dalam mebicarakan sinamot itu ialah:

 • 3 orang dari pihak Paranak (meminta)
 • 5 orang dari pihak parboru (menerima)
 • 2 orang sebagai saksi (penggerak)

Cukup 10 orang yang membicarakan (marhata sinamot)

Biasanya waktu untuk membicarakan sinamot idealnya adalah waktu malam, dan ini yang sering dilakukan dahulu.

Setelah rombongan dipersilahkan masuk, tudutudu  ni sipanganon yang dibawa pihak paranakpun diletakkanlah dihadapan tuan rumah (parboru), kemudian tuan rumah pun membagikan hidangan untuk tamu-tamu dari pihak paranak. Setelah selesai makan,  lalu ditutup lagi dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudia protokol dari pihak pengantin perempuan mengatur letak duduk sesuai dengan aturan yang telah ada , maka dimulailah berunding pihak pengantin perempuan dengan pihak pengantin laki.untuk menentukan juru bicara (raja parhata) dari kedua belah pihak.Setelah itu maka pihak pengantin laki menyuruh pihak borunya (parboruon na) meletakkan „Tudu-tuduni sipanganon“ itu kehadapan raja parhata pihak pengantin perempuan  yang telah ditunjuk/dipilih.

 

Membagi Tudutudu ni sipanganon:

Setelah diletakkan Tudutudu ni sipanganon dihadapan Raja parhata pihak pengantin  perempuan sambil mengatakan:

“ On ma da rajanami, tudutudu ni sipanganon na so sadia i, jalo hamu ma botima.“.

(artinya:Inilah raja nami, tudu-tudu ni sipanganon yang tidak seberapa, kalian terima lah, botima)

 

Maka diterima oleh Raja parhata pihak pengantin perempuan sambil berkata

“Mauliate ma di hamu raja ni parboruon, ai nunga dipasangap hamu hami, jala nunga dipeakkon hamu dijolonami tudutudu ni sipanganon na nadipatupa muna i, ba hujalo hami ma i, botima“.

(artinya:Terima kasih raja ni parboruon, sudah kalian hormati kami, serta telah kalian letakkan dihadapan kami tudutudu ni sipanganon yang kalian sediakan itu, sekarang kami terima, botima)

 

Raja parhata pihak pengantin perempuan melanjutkan bicaranya:

“Nuaeng udutankuma hatangku, jala na manungkun ma ahu tu hamu raja ni parboruon nami, beha saonari ma tabagi tudutudu ni sipanganon i, alai hira na sohea do i masa, sai pintor torus nama dibagi tudutudu ni sipanganon i, ai nunga binoto hian ndang boi be so saut.“

(artinya: Sekarang saya lanjutkan pembicaraansaya, serta saya akan akan bertanya pada kalian raja ni parboruon nami, bagaimana sekarang apa kita bagi tudutudu ni sipanganan ini, tetapi itu bukan suatu kebiasaan, biasanya kita terus bagi saja, karena tidak mungkin lagi tidak jadi)

 

Jawaban dari Raja parhata pihak pengantin laki :

“ba saonari ma da, raja nami“.

(artinya: Sekarang saja dibagi, raja nami.)

 

Kemudian Raja parhata pihak pengantin perempuan mengatakan :

“Antong denggan ma i, tabagi ma tutu, alai parjolo ma jolo sungkunonku tu hamu rajani parboruon nami: Dia ma dipangido rohamuna sipasahataon nami tu hamu?“

(artinya: kalau begitu baiklah, kita bagi sekarang, tetapi saya tanya dahulu pada kalian raja parboruon nami: Apa yang kalian minta yang harus kami sampaikan pada kalian)

 

Maka dijawab Raja parhata pihak pengantin laki:

“Ba pangalehon muna ma da raja nami sian i,ndada be podaon nami raja i, ai nungga diboto hamu hian i manang aha na patut jaloon nami, jadi bahen hamu ma na denggan i,raja nami.

(artinya: Terserah pada kalian raja nami dari sana, tidak perlu lagi diajari kalian untuk itu, sudah lebih mengerti kalian apa yang pantas kami terima, jadi silahkan saja diatur yang terbaik raja nami.)

 

Raja parhata pihak pengantin perempuan mengatakan :

“Tutu do i nian na nidok muna i, alai nang hamu pe di boto hamu do, ndang sai dos na taulahon di angka ulaon sisongonon on :

 • Asing duhutna, asing do dihaporna;
 • Asing luatna, asing do pamboanhonna.

On pe boti ma I, jolo hubahen hami ma “konsepna” manuru na somal di hami. Molo nunga ditolopi roha muna I ba laos I ma taihuthon, alai molo adong dope na hurang di roha muna ba paboa hamu annon.”

(artinya: Benar apa yang kalian katakan itu, tetapi kalain pun mengetahui juga, soalnya belum tentu sama kebiasaan kita  sebagai mana yang dikatakan Umpasa:

 • Asing duhutna, asing do dihaporna;
 • Asing luatna, asing do pamboanhonna.

(artinya:Kalau begitu, duluan kami buat konsepna, sesuai dengan kebiasaan kami.Kalau kalian setuju iytulah yang kita laksanakan, tetapi kalau ada yang kurang tolong diberi tahu pada kami nanti)

bersambung ………13